Visjon og verdier

«Århus Gård skal være et viktig grønt inspirasjonssenter
og en inkluderende møteplass for landbruksnæringa så vel som for brukere og besøkende.»

Innhold og drift skal tuftes på kunnskap om bærekraftig og klimavennlig utvikling av landbruk, natur og samfunn,
samt prinsipper for god folkehelse og stedegen matkultur.

Stedets unike historie og biologiske mangfold skal respekteres i all handling.

Eiere, leiere og besøkende skal alle føle seg velkomne på gården og få mulighet til å engasjere seg i gårdens framtid.