Rapport – Kartlegging av Naturmangfold på Århus gård

Prosjektet er initiert av Telemark Landbruksselskap med støtte fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Formålet med prosjektet er å gi en oversikt over status for naturmangfold på Århus Gård. Det vil gi en bedre forståelse av hvilke naturverdier som finnes på Århus Gård, og som vil styrke videre arbeidet med bevaring og hvordan legge til rette for å øke det naturmangfoldet. Naturmangfoldsprosjektet videreføres i 2023 med midler fra DNB Sparebankstiftelsen.

Denne rapporten skal beskrive første fase i arbeidet med å styrke og tilrettelegge for økt naturmangfold på Århus gård. Arbeidet dette året har i hovedsak handlet om kartlegging av status for naturmangfoldet. Dette skal danne grunnlag for å se hvilke tiltak som er mulig og ønskelig på Århus gård og som vil komme i tillegg til de aktivitetene/tiltakene som allerede er på plass på gården. Med dette som bakgrunn skal vi komme med tanker om hvilke grep som er gjort på Århus allerede, for godt og robust naturmangfold, og hvilke tiltak som kan gjøres. 

Både kartleggingen av og planene for å øke det biologiske mangfoldet er i tråd med FN sine bærekraftsmål, og det er bevilget midler fra Klima- og Miljøprogrammet via Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.